Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Opdrachtnemer: hetmediateam.com, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73487880.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan hetmediateam.com een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten. 

1.3 Diensten: alle activiteiten die hetmediateam.com uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: het verzorgen van workshops, trainingen, advies, gastles(sen), lezing, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen, vergroten, en/of uitwisselen van kennis en/of vaardigheden op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding aan kinderen en/of hun opvoeders. 

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van hetmediateam.com en tevens alle overeenkomsten die hetmediateam.com aangaat met haar Opdrachtgevers.

1.5 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij hetmediateam.com deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle door hetmediateam.com gemaakte aanbiedingen en/of prijsopgaven binden hetmediateam.com niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van hetmediateam.com ontlenen.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

2.5 Opdrachtgever kan een optie op een bepaalde datum nemen. Deze optie is twee weken geldig.

Binnen die termijn neemt de opdrachtgever contact op met hetmediateam.com om definitieve afspraken te maken of de termijn te verlengen. Gebeurt dat niet, dan vervalt de optie.

2.6 hetmediateam.com is gerechtigd tijdens de looptijd van een duurovereenkomst de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien hetmediateam.com overgaat tot het verhogen van de prijs, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

2.7 Indien zich een verhoging voordoet op grond van de door hetmediateam.com te maken kosten, die niet op basis van een overeenkomst voor rekening van de Opdrachtgever komt en waarop hetmediateam.com geen invloed kan uitoefenen, kan hetmediateam.com indien een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, kunnen beide partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is hetmediateam.com te betalen voor het reeds door hetmediateam.com geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door hetmediateam.com uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en hetmediateam.com akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2 Opdrachtgever en hetmediateam.com hebben ook een overeenkomst gesloten indien hetmediateam.com een (tussen Opdrachtgever en hetmediateam.com) gemaakte afspraak schriftelijk heeft bevestigd en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien (10) werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

3.3 Een door hetmediateam.com verzonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

3.4 Hetmediateam.com en de Opdrachtgever kunnen zowel een overeenkomst aangaan waarin hetmediateam.com:

– de Opdrachtgever tussentijds factureert op basis van de gewerkte uren of;

– een gefixeerde vergoeding toekomt, welke gedurende of na voltooiing van de uitvoering van Diensten dient te worden voldaan.

 

Artikel 4 Plaatsing en toelating

4.1 Door hetmediateam.com aangeboden open inschrijving trainingen/conferenties/workshops (in de ruimste zin des woords) vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

 

Artikel 5 Annuleren, ontbinden en opzeggen

5.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te

ontbinden binnen de bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in

op de dag na ontvangst van de getekende offerte, dan wel de inschrijving.

5.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

5.3 Wanneer de Opdrachtgever een annulering en/of verplaatsing doorgeeft aan hetmediateam.com, vier (4) weken of langer voor aanvang van de activiteit, dan kan in overleg worden besloten de activiteit op een later tijdstip te verzorgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

5.4 Bij volledige annulering binnen zes (6) weken voor aanvang van de activiteit is € 25 administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij volledige annulering binnen vier (4) weken voor aanvang van de activiteit is 25% van het overeengekomen bedrag c.q. de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd. Bij annulering binnen twee (2) weken voor aanvang is 50% van het overeengekomen bedrag c.q. de kosten van de geannuleerde uren verschuldigd.

5.5 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum, waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als

annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

5.6 Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen.

5.7 Bij annulering van door hetmediateam.com op verzoek van de Opdrachtgever ontwikkelde

opleidingen/conferenties/workshops (al dan niet in-company) worden bij annulering tot vier (4)

weken voor de aanvang de daadwerkelijk door hetmediateam.com gemaakte (door hetmediateam.com te specificeren) kosten in rekening gebracht.

5.8 In het geval van annulering door hetmediateam.com krijgt Opdrachtgever de gelegenheid de

opdrachtdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland/gepland kunnen worden,

worden reeds door Opdrachtgever verrichte betalingen teruggestort. Hetmediateam.com is tot niet meer dan restitutie van door Opdrachtgever reeds verrichte betalingen gehouden.

5.9 Restitutie van door Opdrachtgever verrichte betalingen vindt plaats binnen veertien (14) dagen na de opdrachtdatum.

 

Artikel 6 Declaraties en betaling

6.1 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, declareert hetmediateam.com tussentijds (maandelijks) met een opgave van de gewerkte uren.

6.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst een gefixeerde vergoeding is overeengekomen, zal hetmediateam.com in overleg met de Opdrachtgever, voorafgaand, gedurend of na voltooiing van de overeenkomst de Opdrachtgever factureren.

6.3 Alle facturen van hetmediateam.com dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.4 Als er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens hetmediateam.com  hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6.5 Indien door toedoen van de Opdrachtgever hetmediateam.com niet het haar toekomende bedrag tijdig toekomt, is hetmediateam.com, in geval van een duurovereenkomst, gerechtigd de Diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever wel over kan gaan tot het vergoeden van de bedragen die hetmediateam.com uit hoofde van de overeenkomst toekomen.

6.6 Het uit artikel 6.5 voortvloeiend recht om de Dienstverlening aan Opdrachtgever te staken, ontstaat pas nadat hetmediateam.com de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van zijn tekortkoming en hem de mogelijkheid heeft geboden alsnog de betaling te doen geschieden. Indien Opdrachtgever vijf (5) werkdagen nadat hij van haar tekortkoming op de hoogte is gesteld niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, is onverlet hetgeen bepaald in artikel 6.5 van toepassing.

6.7 Indien Opdrachtgever in gebreke is, is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente

verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens is Opdrachtgever, indien van toepassing,

incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door Opdrachtgever

verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).

6.8 Indien hetmediateam.com kosten heeft moeten maken, welke kosten hetmediateam.com in redelijkheid kon maken en die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Opdrachtgever ook deze kosten aan hetmediateam.com te vergoeden.

6.9 In het geval dat hetmediateam.com, om welke reden dan ook, een onjuist bedrag incasseert van de rekening van Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtgever haar (wettelijk) recht om deze betaling te

storneren. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn in dit artikel neergelegde betalingsverplichtingen.

6.10 Opdrachtgever is niet bevoegd om de door hem aan hetmediateam.com verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde, dan wel echte vorderingen van Opdrachtgever op hetmediateam.com, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van hetmediateam.com, dan wel de bevoegde rechter.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en hetmediateam.com, komen alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom toe aan hetmediateam.com.

7.2 Alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde trainingen, presentaties, (oefen)materiaal,

tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, foto’s en video-opnamen zijn en blijven eigendom

van hetmediateam.com, ook indien deze tijdens de overeenkomst overhandigd zijn aan de Opdrachtgever.

7.3 Vermenigvuldiging, publicatie – al of niet op internet – of ingebruikgeving aan derden van (delen

van) de presentatie-inhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke

toestemming van hetmediateam.com of de oorspronkelijke rechthebbende.

7.4 Eventuele afspraken tussen de Opdrachtgever en hetmediateam.com die afwijken van hetgeen bepaald in artikel 7, zullen enkel geldig zijn indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

7.5 Hetmediateam.com is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

 

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Hetmediateam.com is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan hetmediateam.com door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen hetmediateam.com een informatieplicht opleggen.

 

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever

9.1 Indien vast komt te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van

Opdrachtgever, is hetmediateam.com gerechtigd haar Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien vast komt te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal hetmediateam.com haar Dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

9.2 Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient de Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan hetmediateam.com. Als de Opdrachtgever dit nalaat is mogelijke schade voor hetmediateam.com die voortvloeit uit dit nalaten van de Opdrachtgever voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Voor elke door hetmediateam.com aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een

inspanningsverplichting. Hetmediateam.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Hetmediateam.com is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

10.2 Mocht onverhoopt, hetgeen bepaald in artikel 10.1, toch aansprakelijkheid aan de kant van hetmediateam.com worden aangenomen dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.

Mocht er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde

verzekeringsovereenkomst plaatsvinden is de aansprakelijkheid van hetmediateam.com beperkt tot

maximaal het door hetmediateam.com gedeclareerde.

10.3 De aansprakelijkheid van hetmediateam.com wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever hetmediateam.com onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en hetmediateam.com ook na die termijn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.

10.4 Aansprakelijkheid van hetmediateam.com voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart hetmediateam.com tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met, de uitvoering van de overeenkomst.

10.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hetmediateam.com mocht lijden ten gevolge van een aan de contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Hetmediateam.com is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2 Hetmediateam.com is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar hetmediateam.com weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Hetmediateam.com kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie hetmediateam.com een overeenkomst is aangegaan.

11.3 Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 12 Inschakeling derden

12.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen is hetmediateam.com gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

12.2 hetmediateam.com zal de kosten begroten welke gemaakt worden door de inschakeling van derden. Deze begroting is echter van informatieve aard en kan in werkelijkheid hoger of lager uitvallen. Eventuele meerkosten die de inschakeling van derden met zich meebrengt dienen door de Opdrachtgever te worden vergoed. Indien de Opdrachtgever dit wenst kan hetmediateam.com namens de Opdrachtgever een (bindende) offerte aanvraag doen bij eventueel in te schakelen derden.

12.3 Indien hetmediateam.com bij de uitvoering van de overeenkomst goederen of informatie betrekt die afkomstig zijn van derden en deze goederen of informatie daarna doorgeeft aan de Opdrachtgever dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden ook gelden jegens de Opdrachtgever zover de bepalingen betrekking hebben op de kwaliteitseisen en garantieregeling van deze betreffende producten of informatie.

 

Artikel 13 Duur overeenkomst en beëindiging

13.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en hetmediateam.com wordt aangegaan voor een onderling overeengekomen periode.

13.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten,

onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

13.3 De duur van de overeenkomst wordt in overleg tussen Opdrachtgever en hetmediateam.com telkenmale verlengd met een onderling overeengekomen periode.

13.4 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als hetmediateam.com, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

13.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 13.4 kan hetmediateam.com de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen,

waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

– aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

– ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

– het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij

verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

– Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de

overeenkomst methetmediateam.com voortvloeiende verplichting;

– Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van derden;

– Opdrachtgever handelt in strijd met de redelijke richtlijnen of aanwijzingen van hetmediateam.com;

– Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan

niet aangetekend schrijven;

– Bij terugkerende betalingsproblemen.

Hetmediateam.com zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

13.6 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13.4 en 13.5 reeds

prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de

daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van het ongedaan maken zijn.

Bedragen die hetmediateam.com vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij hetmediateam.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Opdrachtgever en hetmediateam.com zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3 Tenzij regels van dwingend recht anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechterlijke

instantie waar hetmediateam.com gevestigd is, bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen hetmediateam.com en de Opdrachtgever.